Đến nội dung

  • Bước 1 Tài khoản của bạn  
  • Bước 2 Xác nhận  

Xác nhận đăng ký

  • * Thông tin yêu cầu


  • Between 3 and 26 characters



  • Bạn nên chọn mật khẩu từ 3 đến 32 ký tự



  • Số nào là số nguyên tố trong những số sau đây: 17, 2, 9, 7, 3, 23, 33, 57? Bạn hãy trả lời theo thứ tự TỪ NHỎ ĐẾN LỚN, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng nào (ví dụ: "1,2").

    Nhập câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Case-insensitive.

  • Chính sách bảo mật