Đến nội dung


PhuongThao411 nội dung

Có 2 mục bởi PhuongThao411 (Tìm giới hạn từ 20-06-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#538817 Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ N vẽ...

Đã gửi bởi PhuongThao411 on 22-12-2014 - 20:17 trong Hình học

c) goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=180o-goc NEF+goc BNE+goc ABC=180o-goc NEF+goc NBC=180o-goc FEM+goc NBC=90o+goc NME+goc NBC

   =360o-goc FEB-goc ABC-goc EMB+goc NBC=180o+goc AEF+goc NBA-goc EMB=180o+goc NAB+goc NBA-goc EMB

   =180o+goc NAB+goc NBA-goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

Ta co : goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

=> goc ANB+goc ACB=180o
#537287 Chứng minh 4x=5y

Đã gửi bởi PhuongThao411 on 11-12-2014 - 22:15 trong Đại số

Từ đề bài => x7y+xy7+x5y3+x3y5+x2y6+x6y2+x4y4+y8=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4-x2y2+y4)+x3y3(x2+y2)+x2y2(x4+y4)+y4(x2+y2)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4+y4)+y2(x2+y2)(x4+y4)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy+y2=4.(x-y)(x+y)

=>y=4.(x-y)

=>5y=4x