Đến nội dung


gywreb nội dung

Có 11 mục bởi gywreb (Tìm giới hạn từ 14-05-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#697504 Tính giới hạn $\lim_{x \to\infty}(1+\frac...

Đã gửi bởi gywreb on 30-11-2017 - 20:40 trong Giải tích

$\lim_{x \to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}$

 

 

giúp em bài này với ạ, em cảm ơn nhiều
#697482 Xét tính khả vi của hàm số tại x = 1

Đã gửi bởi gywreb on 30-11-2017 - 14:28 trong Giải tích

f(x) = $\frac{4-x^{2}}{3}$khi $0\leq x< 1$

 

 

    và  $\frac{1}{x}$khi $1\leq x\leq 2$

 

 

 

 

giúp em với, em xin cảm ơn    

 

 

 

 
#697466 Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\i...

Đã gửi bởi gywreb on 30-11-2017 - 11:30 trong Giải tích

Lý luận như thế chưa chặt (nếu không nói gì thêm thì bạn đang dùng tiêu chuẩn so sánh chưa chuẩn)!

Vậy phải dùng như thế nào để chặt chẽ thế ạ
#697413 Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\i...

Đã gửi bởi gywreb on 29-11-2017 - 17:22 trong Giải tích

$\sum_{n=1}^{\infty }\frac{sin^{2}n}{n^{2}+1}$

 

 

giúp em với ạ, em cảm ơn
#697411 Tính tích phân $\int_{0}^{1}\frac{xln...

Đã gửi bởi gywreb on 29-11-2017 - 16:15 trong Giải tích

$\int_{0}^{1}\frac{xlnx}{(1+x)^{3}}dx$

 

 

giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#697403 Phân loại các điểm gián đoạn của f(x)

Đã gửi bởi gywreb on 29-11-2017 - 12:58 trong Giải tích

f(x)=$\frac{1}{1-e^{\frac{x}{x+1}}}$

 

 

Phân loại các điểm gián đoạn

 

giúp em với, em cảm ơn nhiều

 
#697389 Tính giới hạn$\lim_{x \to \infty }x^{2...

Đã gửi bởi gywreb on 28-11-2017 - 21:14 trong Giải tích

$\lim_{x \to \infty }x^{2}(2^{\frac{1}{x}}-2^{\frac{1}{x+1}})$

 

 

 

 

giúp em với, em xin cảm ơn ạ
#697373 Tích phân suy rộng phức tạp

Đã gửi bởi gywreb on 28-11-2017 - 17:31 trong Giải tích

Cho$\int_{\frac{1}{e}}^{tanx }\frac{tdt}{1+t^{2}}+\int_{\frac{1}{e}}^{cotx}\frac{dt}{t(1+t^{2})}\, \,\; \; \; \; \; x\, \epsilon\left ( 0,\frac{\pi }{2} \right )$

 

a.   Chứng minh I(x)  là hằng số.

b.   Tính I(x)  .

 

giúp em với ạ, xin cảm ơn
#697362 Tính tích phân suy rộng $\int_{0}^{+\infty...

Đã gửi bởi gywreb on 28-11-2017 - 13:47 trong Giải tích

$\int_{0}^{+\infty }\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$

giúp em với ạ, em cảm ơn
#697357 Tích phân suy rộng $\int_{0 }^{+\infty}...

Đã gửi bởi gywreb on 28-11-2017 - 11:28 trong Giải tích

I = $\int_{0 }^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^{2})(1+x^{\alpha })}$

 

, với mọi alpha
 

 

a.   Chứng minh tích phân hội tụ.

b.   Tính  I

 

 

giúp em với, em xin cảm ơn ạ 
#697295 Tính tích phân suy rộng $\int_{0 }^{+\infty...

Đã gửi bởi gywreb on 27-11-2017 - 18:34 trong Giải tích


 

$\int_{0 }^{+\infty}\frac{sin^{2}x}{x^{2}}$

Tính giúp em với ạ  :(