Đến nội dung


toicodonlamluon nội dung

Có 7 mục bởi toicodonlamluon (Tìm giới hạn từ 28-07-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#721053 Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 24-03-2019 - 22:41 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình $(x+1)\sqrt{6x^{2}-6x+25}=23x-13$
#720982 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 19-03-2019 - 21:31 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Hệ đẳng cấp!

bạn gửi cách làm cho mình tham khảo được không
#720918 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 17-03-2019 - 18:12 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

bạn giải sai pt   rồi

đúng mà bạn.Sai ở đâu vậy

Bạn thử gửi cách giải của bạn cho mình xem được không
#720891 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 15-03-2019 - 18:16 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giải hệ phương trình 

$\left\{\begin{matrix}\sqrt{4-x}+\sqrt{8+y} =y^{2}+7x-1 \\ \sqrt{2(x-y)^{2}+6y-4x+4}-\sqrt{x}=\sqrt{y+1} \end{matrix}\right.$

Mình đã giải được từ phương trình thứ hai ra là x=y+1 

Nhưng khi thay vào khó giải tiếp quá 
#720748 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 10-03-2019 - 13:07 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải hệ phương trình   

   $\left\{\begin{matrix}13x^{2}+5x-7y^{2}+5y=0 \\ 3x^{2}-2y^{2}+5=0 \end{matrix}\right.$
#720684 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 06-03-2019 - 20:58 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$3=3-x + \sqrt{3-x}.\sqrt{4-x}+\sqrt{4-x}.\sqrt{5-x}+\sqrt{5-x}.\sqrt{3-x} <=> 3=(\sqrt{3-x}+\sqrt{4-x})(\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x})$

$3(\sqrt{4-x}-\sqrt{3-x})=\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x} <=> 3\sqrt{4-x}=4\sqrt{3-x}+\sqrt{5-x}$ 

( bình phương nốt )

Cách giải của bạn rất hay.Cảm ơn nha

 mình có một cách giải khác 

 Đặt ($a,b,c >0$)

$a= \sqrt{3-x} \Rightarrow x=3-a^{2}$

$b= \sqrt{4-x} \Rightarrow x=4-b^{2}$

$c= \sqrt{5-x} \Rightarrow x=5-c^{2}$

Theo bài ra ta có $x= a.b +b.c +a.c$

$\Rightarrow a.b + b.c +a.c = 3- a^{2} = 4-b^{2}= 5-c^{2}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}3=(a+b).(a+c) \\ 4=(b+c).(b+a) \\5=(c+a).(c+b) \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow (a+b).(b+c).(a+c)=\sqrt{60}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}a+b=\frac{\sqrt{60}}{5} \\ b+c=\frac{\sqrt{60}}{3} \\ a+c= \frac{\sqrt{60}}{4} \end{matrix}\right.$

Giải hệ ba ẩn ta được $\left\{\begin{matrix} a=\frac{7\sqrt{15}}{60} \\ b= \frac{17\sqrt{15}}{60} \\ c=\frac{23\sqrt{15}}{60} \end{matrix}\right.$

Thay a, hoặc b,c vào ẩn đầu bài $\Rightarrow x=\frac{671}{240}$
#720474 Giải phương trình:x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x...

Đã gửi bởi toicodonlamluon on 25-02-2019 - 21:14 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình :

              x = $\sqrt{3-x}.\sqrt{4-x} + \sqrt{4-x}.\sqrt{5-x} + \sqrt{5-x}.\sqrt{3-x}$