Đến nội dung

Trả lời đến Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y= x4-2mx^2 +1$ có 3 điểm cực trị $A(0;1), B, C$ sao cho $BC=4$

Tùy chọn bài viết

Đính kèm files

   You can upload up to 1K of files (Max. single file size: 1K)

  hoặc Hủy bỏ


Tóm tắt chủ đề

Đã gửi 19-10-2022 - 11:39 Le Tuan Canhh

$y=x^{4}-2mx+m^{2}+1\rightarrow y'=4x^{3}-2m$

$y'=0\Leftrightarrow x=\sqrt[3]{\frac{m}{2}}$

Hàm số chỉ có 1 cực trị.

 

P/s: Khách coi lại đề và có thể tham khảo ở đây để tự giải quyết: https://khoahoc.viet...-tam-giac-vuong


Đã gửi 19-10-2022 - 10:09

cho hàm số y=x4 -2mx+m2+1 tìm m để hàm số có 3 cực trị lập thành một tam giác vuông cân

Đã gửi 23-09-2017 - 00:30 dam thu hue 2000

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y= x4-2mx^2 +1$ có 3 điểm cực trị $A(0;1), B, C$ sao cho $BC=4$

Toán 12 tìm giá trị của tham số m


Xem lại chủ đề hoàn chỉnh (trong cửa sổ mới)