Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

bangbang1412

Lại lần nữa thấy cái câu này đúng "the only thing mathematicians really know to do is linear algebra, we do everything else by trying to reduce the harder questions to linear algebra"
22-02-2018 - 21:17