Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

bangbang1412

"Young man, in mathematics, you don't understand things, you just get used to them."
24-02-2023 - 01:46