Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

supermember

Xưa nay ở Việt Nam, những người làm Toán tốt, nếu không đi theo con đường nghiên cứu chuyên nghiệp thì đều được khuyên đi về tin học. Nhưng mình lại thấy mối liên hệ mật thiết giữa Toán Học và chuyên ngành về điều tra, tâm lý tội phạm, vì cả 2 gắn chặt với suy luận logic hợp lý. Các bạn thấy sao?
08-05-2022 - 17:53