Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Isidia

Chào bạn! I "Gần đây , ông quan tâm về type-theoritic formalizations" Cụm này theo mình có thể dịch thành: type-theoritic formalizations: ông quan tâm đến "các phương pháp hình thức hóa lý thuyết kiểu". Type theory có nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Việt nếu mình không nhầm. Mình đã từng thấy có người dịch là "lý thuyết kiểu mẫu". Vấn đề này chắc bạn rành hơn mình vì đây là phân nhánh chuyên môn của bạn.
02-10-2017 - 06:04