Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

tatu

Giải hệ pt 2x^3+3y^3=8 và 2x^3+5y^3-2xy=32
02-09-2023 - 15:29