Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Min0508

Cho ví dụ một bài toán tối ưu có chặn dưới lớn nhất của hàm mục tiêu trên tập phương án là hữu hạn, tập phương án khác rỗng nhưng bài toán đó vô nghiệm.
02-03-2023 - 12:33