Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

tranthuytrang

Anh à, em cần một điểm tựa....
06-04-2012 - 08:21
  • hình ảnh
    nthoangcute
    Trời, giống tớ rùi:
    "Nếu đời chọn tôi làm điểm tựa, thì phen này biết tựa vào đâu"
    06-04-2012 - 13:13