Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Nxb

Bài review trên mathsci khẳng định cm của Mochizuki đúng https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=12775
01-05-2022 - 16:49
  • hình ảnh
    Nesbit

    Đọc bài blog và comments thì có vẻ như rất nhiều người không đồng tình với bài review, vì nó không address được một đống concerns đã được đưa ra trước đó. Câu chuyện có lẽ sẽ còn tiếp tục...


    05-05-2022 - 18:46