Đến nội dung


Hoanght

Đăng ký: 12-01-2012
Offline Đăng nhập: 31-08-2018 - 11:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

đề thi thử môn toán lần 1 năm 2016 THPT Nghèn Hà Tĩnh

21-01-2016 - 11:05

Mời các mem thảo luận


Giải $\left\{\begin{matrix} x^2+2y^2+2xy=3x &...

29-12-2012 - 00:17

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^2+2y^2+2xy=3x & & \\ xy(x+y)+(x-1)^2=3y(1-y) & & \end{matrix}\right.$

$$\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1...

27-12-2012 - 00:16

Cho a,b,c là các số thuộc đoạn [0;1]. Chứng minh:
$$\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1}+\frac{c}{a+b+1}+\left(1-a \right)\left(1-b \right)\left(1-c \right)\leq 1$$

Cho a, b, c là các số thực dươmg thoả mãn điều kiện:

23-12-2012 - 15:18

Cho a, b, c là các số thực dươmg thoả mãn điều kiện: $3\left ( a^{4}+b^{4}+c^{4} \right )+10=7\left ( a^{2}+b^{2}+c^{2} \right )$. Chứng minh rằng:

$\frac{a^{2}}{b+2c}+\frac{b^{2}}{c+2a}+\frac{c^{2}}{a+2b}\geq \frac{16}{27}$


Chia đồ 100 đồ vật giống nhau cho 4 người

06-12-2012 - 23:02

Chia 100 đồ vật giống nhau cho 4 người sao cho mỗi người có ít nhất một đồ vật. Có bao nhiêu cách chia như vậy?