Đến nội dung


asdfghjkl

Đăng ký: 08-04-2006
Offline Đăng nhập: 14-04-2010 - 16:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

giup minh voi

17-08-2009 - 17:05

Minh can mua mot so sach sau:
_Sang tao BDT cua Pham Kim Hung
_BDT tim toi kham pha cua Pham Van Thuan
_cac an pham cua toan hoc tuoi tre
ban nao biet co the PM cho minh [email protected] <thanks>

help

26-10-2008 - 15:29

1\ CM trong tam giac ABC: $ cos^{2}A + cos^{2}B + cos^{2}C + 2cosAcosBcosC =1 $

2\cho tam giác ABC nội tiếp (O;R), dựng tiếp tuyến tại A,B,C, chúng cắt nhau tại A',B',C' tinh'$ S_{A'B'C'}$

3\cho tam giác ABC va` D,E,F sao cho
$\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{BE}{BC} = \dfrac{CF}{CA} = k$

MNP là tam giác được tạo ra bởi AE, CD, BF,tính
$\dfrac{S_{MNP }}{S_{ABC} },\dfrac{S_{MNP }}{S_{DEF} }$

Help

26-10-2008 - 10:20

1/tìm min max
P=(x^4+y^4+z^4)/(x+y+z)^4
biết (x+y+z)^3=32xyz

2/CM
0<xy+yz+xz-2xyz :wacko: 7/27 voi' x+y+z=1

3/abc=1 CM
1/a^3(b+c) + 1/b^3(a+c) + 1/c^3(a+b) :P 3/2

co' cach nao hay thi` lam` thu? nhe'

09-09-2008 - 17:29

trên Oxy cho A(3,1) tìm B trên Ox và C trên Oy sao cho chu vi tam giác ABC min

zo lam` cho zui

31-07-2008 - 08:23

cho hbh ABCD ,trong ABCD vẽ hbh A'B'C'D', goi E,F,G,H la` trung điểm AA' BB' CC' DD'
CM :EFGH là hbh