Đến nội dung


pidollittle

Đăng ký: 24-03-2012
Offline Đăng nhập: 28-05-2019 - 17:54
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chm: $\lim_{x\rightarrow 0}(1+x)^{a}-1=ax$

22-11-2015 - 19:24

Chứng minh:

$$\lim_{x\rightarrow 0}(1+x)^{a}-1=ax, a\in R$$


Giải hệ $\left\{\begin{matrix} ... & \...

01-05-2015 - 15:25

Giải hệ pt sau:

$$\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{x+y+1}}-\frac{1}{\sqrt{y}}=x^3 + 3y(x^2+xy+y-1)+1\\\sqrt{y-x^3}+\sqrt{7-y}=y^2+6xy+x^2+12 \end{matrix}\right.$$ 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Giải BPT : $2x+1=y^{3}+y^{2}+y \vee 2y+1=z^{3}...

27-05-2014 - 10:14

Ứng dụng đạo hàm để giải BPT sau:

 

$$\left\{\begin{matrix} 2x+1=y^{3}+y^{2}+y\\ 2y+1=z^{3}+z^2+z\\2z+1=z^3+z^2+z\\ \end{matrix}\right.$$


Tính R1, R2, R3

05-11-2013 - 20:53

Cho mach điện như hình vẽ bên dưới. Nếu đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế U(AB)= 60 V thì U(CD) = 15 V và cường độ dòng điện qua R3 là I3 = 1 A. Còn nếu đặt vào hai đầu C và D hiệu điện thế U(CD) = 60 V thì U(AB) = 10 V.

Tính R1, R2 và R3


2 quả cầu có khối lượng bằng nhau m=10g, tích điện cho chúng... Tính lực tương tác

10-10-2013 - 09:58

Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 10g bằng hai sợi dây có độ dài như nhau bằng a (khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện bằng nhau, chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $30^{o}$. Tính lực tương tác giữa hai quả cầu?