Đến nội dung

hoangtrunghieu22101997

hoangtrunghieu22101997

Đăng ký: 28-07-2012
Offline Đăng nhập: 11-07-2016 - 15:04
****-

$v_2\left(\text{ord}_p (2)\right)=v_2\left(p-1\...

09-11-2014 - 16:05

Có hay không tồn tại vô số số nguyên tố p thỏa mãn:

i) $p\equiv 1\pmod 4$

ii) $v_2\left(\text{ord}_p (2)\right)=v_2\left(p-1\right) $


[04]_$ f\left({x+y+f(y)}\right) = f(x)+ny $

04-09-2013 - 17:24

Bài toán : Giải phương trình hàm sau:

$$ f\left({x+y+f(y)}\right) = f(x)+ny $$

 


[03]_ $(x+y)(f(x)-f(y)) = (x-y)f(x+y)$

04-09-2013 - 17:18

Bài toán : Giải phương trình hàm : (Singapore IMO TST 2008, Problem)

$(x+y)(f(x)-f(y)) = (x-y)f(x+y)$

 


[02]_\[ f(m)+f(n)=f(mn)+f(m+n+mn) \]

04-09-2013 - 17:13

Bài toán : Giải phương trình hàm sau : (2013 Japan Final)

 

\[ f(m)+f(n)=f(mn)+f(m+n+mn) \]

 


[01]_$f(x+y^2) = f(x) + |yf(y)|$

04-09-2013 - 17:01

Bài toán : Giải phương trình hàm: (USA TST 2012)

 

$$f(x+y^2) = f(x) + |yf(y)|$$