Đến nội dung


nguyenvinhthanh

Đăng ký: 03-08-2012
Offline Đăng nhập: 24-11-2013 - 22:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng:$cos36^ocos72^o=\frac{1}{4}$

30-09-2013 - 00:21

Chứng minh rằng: 

 

a. $cos36^ocos72^o=\frac{1}{4}$

 

b. $8cos10^ocos20^ocos40^o=cot10^o$

 

c. $tan9^o-tan27^o-tan63^o+tan81^o=4$


Tính $tan\frac{\pi}{7}tan\frac{2\pi...

30-09-2013 - 00:15

Tính $tan\frac{\pi}{7}tan\frac{2\pi}{7}tan\frac{3\pi}{7}$


Tính giá trị các biểu thức sau

30-09-2013 - 00:13

Tính:

a. $sin\frac{\pi}{8}cos\frac{\pi}{8}cos\frac{\pi}{4}$

 

b. $\frac{tan15^{\circ}}{1-tan^215^o}$

 

c. $\frac{1-tan^2\frac{\pi}{8}}{tan\frac{\pi}{8}}$

 

d. $cos165^o$

 

e. $16sin10^osin30^osin50^osin70^osin90^o$

 

f. $sin6^osin42^osin66^osin78^o$

 

g. $cos\frac{\pi}{7}cos\frac{4\pi}{7}cos\frac{5\pi}{7}$

 

h. $cos\frac{\pi}{65}cos\frac{2\pi}{65}cos\frac{4\pi}{65}cos\frac{8\pi}{65}cos\frac{16\pi}{65}cos\frac{32\pi}{65}$


Rút gọn các biểu thức sau: $F=\frac{2cos^2a-1}{2tan(\frac...

30-09-2013 - 00:03

Rút gọn các biểu thức sau:

$F=\frac{2cos^2a-1}{2tan(\frac{\pi}{4}-a)sin^2(\frac{\pi}{4}+a)}$

$G=\frac{sin(60^o+a)}{4sin(15^o+\frac{a}{4})sin(75^o-\frac{a}{4})}$


Cho tam giác ABC và điểm M thuộc đường thẳng BC

26-09-2013 - 14:43

Cho tam giác ABC và điểm M thuộc đường thẳng BC. CMR: $\overrightarrow{AM}=\frac{\overline{MC}}{\overline{BC}}.\overrightarrow{AB}-\frac{\overline{MB}}{\overline{BC}}.\overrightarrow{AC}$