Đến nội dung


anhxuanfarastar

Đăng ký: 07-09-2012
Offline Đăng nhập: 19-08-2016 - 21:50
****-

Chủ đề của tôi gửi

$8x^{3}-6x=\sqrt{2x+2}$

30-07-2014 - 11:08

Giải phương trình: $8x^{3}-6x=\sqrt{2x+2}$


$lim\frac{1+3.2^{2}+5.2^{4}+7.2^{6}+...+(2...

05-05-2014 - 18:34

Tính $lim\frac{1+3.2^{2}+5.2^{4}+7.2^{6}+...+(2n-1).2^{2n-2}}{n.4^{n}-3}$


$(a^{2}+2)(b^{2}+2)(C^{2}+2)\geq 3(a+b+c)^...

06-04-2014 - 21:20

Cho các số thực dương a, b, c. CMR:

$(a^{2}+2)(b^{2}+2)(c^{2}+2)\geq 3(a+b+c)^{2}$


Tính góc giữa MN và (SBD)

06-04-2014 - 21:15

Cho S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, $SO\perp mp(ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Góc giữa MN và  (ABCD) là 60.

a. Tính MN và SO

b. Tính góc giữa MN và (SBD).


Số 340 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.

02-11-2013 - 20:22

340 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.