Đến nội dung


Nhat Anh Quang

Đăng ký: 17-12-2012
Offline Đăng nhập: 06-06-2013 - 17:43
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng

19-05-2013 - 18:33

a^2 -1 chia hết cho 24 với a là số nguyên tố lớn hơn 3

x^2+7x+22 không chia hết cho 9