Đến nội dung


vuvanquya1nct

Đăng ký: 25-02-2013
Offline Đăng nhập: 15-01-2018 - 20:00
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tính Tổng

06-03-2014 - 20:43

$S=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$


$\left\{\begin{matrix} x_{1}=2 & \\ x_{n}=\frac{...

06-03-2014 - 11:54

1.$\left\{\begin{matrix} x_{1}=2 & \\ x_{n}=\frac{x_{n-1}^2+2}{2x_{n}} & \end{matrix}\right.$

2.$\left\{\begin{matrix} u{1}=2 & \\ u_{n+1}=\frac{u_{n}^2}{2u_{n}-1} & \end{matrix}\right.$


$u_{n+1}=\frac{u_{n}+\sqrt{2}-1}{1+(1-\sqrt{2})u_{n}}$

01-03-2014 - 20:10

Tìm số hạng tổng quát của dãy số cho bởi

$\left\{\begin{matrix} u_{1}=\sqrt{3} & \\ u_{n+1}=\frac{u_{n}+\sqrt{2}-1}{1+(1-\sqrt{2})u_{n}} & \end{matrix}\right.$


$\int_{0}^{2}\frac{x^2e^{2x}}...

28-01-2014 - 14:29

Tinh $\int_{0}^{2}\frac{x^2e^{x}}{(x+2)^2}dx$


Tim min cua $P=\frac{1}{1+a^2}+\frac{2}...

27-01-2014 - 19:19

Tim min cua $P=\frac{1}{1+a^2}+\frac{2}{1+b^2}-\frac{3}{1+c^2}$

Voi $a+b+ab=c$