Đến nội dung


Nguyen Hoai Linh

Đăng ký: 05-04-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

Rút gọn $\frac{1}{\cos x\cos 2x}+\frac...

29-08-2013 - 08:11

$\frac{1}{\cos x\cos 2x}+\frac{1}{\cos 2x\cos 3x}+...+\frac{1}{\cos nx\cos (n+1)x}$   ;  n là số tự nhiên


Tìm toạ độ đỉnh

07-04-2013 - 09:56

Cho tam giác ABC có diện tích S=$\frac{3}{2}$, toạ độ các đỉnh A(2;-3),B(3;-2) và trọng tâm của tam giác nằm trên đường thẳng

 D: 3x-y-8=0.Tìm toạ độ đỉnh C.


phương trình đường thẳng

06-04-2013 - 10:48

Trong hệ toạ độ Oxy, cho ba điểm A(1;1),B(2;-1),C(1;-2). Viết phương trình đường thẳng d đi qua O sao cho tổng khoảng cách từ A,B,C đến d là lớn nhất.


$abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$ với $a+b+c=3$

06-04-2013 - 09:26

Cho 3 số thực dương $a,b,c$ thoả mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng:

                 $abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$