Đến nội dung


phuocthinh02

Đăng ký: 21-05-2013
Offline Đăng nhập: 18-08-2015 - 19:28
***--

Chủ đề của tôi gửi

$A=\frac{tan2x}{tan4x-tan2x}$

27-06-2014 - 20:38

Rút gọn các biểu thức:

 

$A=\frac{tan2x}{tan4x-tan2x}$

$B=\sqrt{1+sinx}-\sqrt{1-sinx},0<x<\frac{\pi }{2}$

$C=\frac{3-4cos2x+cos4x}{3+4cos2x+cos4x}$


Chứng minh: $BC<EK$

02-04-2014 - 21:28

Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ . Lấy $E,K$ lần lượt trên các nữa đường thẳng $AB, AC$ sao cho $AE + AK = 2AB$ . Chứng minh: $BC<EK$


Cho $A(\frac{4}{5};\frac{7}{5})...

02-04-2014 - 19:56

Cho $A(\frac{4}{5};\frac{7}{5})$

PT đường phân giác trong của góc B: $x-2y+1=0$

PT đường phân giác trong của góc C: $x+3y-1=0$

Viết PT $AB, AC, BC$


$P=x^4+y^4+z^4$

02-04-2014 - 18:11

Cho $xy+yz+xz=1$, $P=x^4+y^4+z^4$

Tìm $P_{min}$


$\left\{\begin{matrix} x(x+y+1)=3\\(x+y)^2...

02-04-2014 - 16:44

Giải hệ phương trình: 

 

$\left\{\begin{matrix} x(x+y+1)=3\\(x+y)^2-\frac{5}{x^2}+1=0 \end{matrix}\right.$