Đến nội dung


faith94

Đăng ký: 26-05-2013
Offline Đăng nhập: 10-07-2014 - 16:09
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một bài hình 8

07-02-2014 - 08:08

Cho tam giác ABC, X thuộc BC, Y thuộc CA, Z thuộc AB sao cho tam giác XYZ đồng dạng với tam giác ABC. Kẻ YY' vuông góc với BC (Y', Z' thuộc BC). Chứng minh rằng Y'Z' = $\frac{1}{2}$BC


Các bạn giúp giải một bài hình khó lớp 8

06-02-2014 - 22:08

Cho tam giác ABC, X thuộc BC, Y thuộc CA, Z thuộc AB sao cho tam giác XYZ đồng dạng với tam giác ABC. Kẻ YY' vuông góc với BC (Y', Z' thuộc BC). Chứng minh rằng Y'Z' = $\frac{1}{2}$


$a+b^2+c^3 -ab-bc-ca \le 1$

26-05-2013 - 09:24

Bài 1

Cho các số a,b,c thuộc (0,1). Chứng minh:

a + b2 + c3 – ab – bc – ca ≤ 1

Bài 2

Cho x, y là 2 số thực thỏa mãn:

(x+y)2 +7(x+y) + y2 + 10 = 0

Tìm max và min của biểu thức A=x+y+1

--

MOD.Đề nghị bạn đặt đúng tiêu đề và gõ công thức Toán học $\LaTeX$

Cách đặt tiêu đề tại đây

Cách gõ $\LaTeX$ tại đây