Đến nội dung


Creammy Mami

Đăng ký: 04-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

#460508 $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x...

Gửi bởi Creammy Mami trong 28-10-2013 - 19:29

Cho $(P):y=x^2-(3m-5)x=3m+10$

Tìm $m$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $2$ điểm phân biệt $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ sao cho $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{34}{225}$. Với $m$ đó tìm $C \in Oy$ sao cho $\triangle ABC$ vuông tại $A$
#460506 $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Gửi bởi Creammy Mami trong 28-10-2013 - 19:22

Cho $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Tìm $M$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $A,B$ và cắt $Oy$ tại $C$ sao cho $S_{\triangle ABC}=1$.
#460121 $x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$

Gửi bởi Creammy Mami trong 26-10-2013 - 19:48

1) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$$

2) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$19x^2+54y^2+16z^2-16xz-24yz+36xy\geq 0$$

3) Cho $a,b,c$là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng  $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(ax+by)(x+y)\geq cxy$

4) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(x+y)^2-xy+1\geq (x+y)\sqrt{3}$

5) Cho $t<z<y$, chứng minh rằng $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$(x+y+z+t)^2>8(xz+yt)$$

6) Cho $a,b,c$ là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng: $pa^2+pb^2\geq pqc^2$, $p+q=1$

7) Cho $a^3>36$ và $abc=1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca$
#460108 $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5...

Gửi bởi Creammy Mami trong 26-10-2013 - 19:18

1) $\sqrt[3]{7+tgx}+\sqrt[3]{2-tgx}=3$

2) $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5}}{\sqrt[3]{7-x}+\sqrt[3]{x-5}}=6-x$

 
#451351 Ảnh thành viên

Gửi bởi Creammy Mami trong 17-09-2013 - 23:14

1234514_1441127209444769_1134900036_n.jp
#449272 $f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $...

Gửi bởi Creammy Mami trong 10-09-2013 - 19:36

Chứng minh định lý hàm ngược

$f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $\Leftrightarrow f(x)=x$ hoặc $g(x)=x$
#447723 Xấu nhưng biết phấn đấu

Gửi bởi Creammy Mami trong 04-09-2013 - 15:35

ừ không sao đâu em .Em có nick fb không cho anh xin cái :lol:

1998-1994 mà xưng a à  :closedeyes: