Đến nội dung


xxthieuongxx

Đăng ký: 08-09-2013
Offline Đăng nhập: 16-01-2016 - 19:19
***--

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh: $1\leq x,y,z\leq 2$ thì:$(\frac{1}...

16-01-2016 - 15:47

Chứng minh: $1\leq x,y,z\leq 2$ thì:

  $(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})(x+y+z)\leq 10$


$\sum \frac{1}{\sqrt{x^2+21x+9}}...

15-12-2015 - 11:49

Cho $x,y,z>0$. thỏa mãn $xyz=27$. Chứng minh:

$\sum \frac{1}{\sqrt{x^2+21x+9}}\geq \frac{1}{3}$


$\frac{1}{\sqrt{x^2+21x+9}}+\frac...

15-12-2015 - 11:44

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xyz=27$. Chứng minh:

$\frac{1}{\sqrt{x^2+21x+9}}+\frac{1}{\sqrt{y^2+21y+9}}+\frac{1}{\sqrt{z^2+21z+9}}\geq \frac{1}{3}$


$\frac{1}{\sqrt{4x^2+x+4}}+\frac...

15-12-2015 - 11:37

Cho $x,y,x>0$ và $xyz=1$. Chứng minh: 

$\frac{1}{\sqrt{4x^2+x+4}}+\frac{1}{\sqrt{4y^2+y+4}}+\frac{1}{\sqrt{4z^2+z+4}}\leq 1$


$\frac{a}{4b^{2}+1}+\frac{b}{4c^{2}+1}+\frac{c}{4a^{2}+1}\geq....

14-12-2015 - 21:30

Cho $a,b,c>0$. $a+b+c=1$. Chứng minh:

$\frac{a}{4b^{2}+1}+\frac{b}{4c^{2}+1}+\frac{c}{4a^{2}+1}\geq (a\sqrt{a}+b\sqrt{b}+c\sqrt{c})$