Đến nội dung


angleofdarkness

Đăng ký: 14-12-2013
Offline Đăng nhập: 30-04-2017 - 20:37
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $xyz=1$. Chứng minh $\sum...

07-03-2014 - 18:57

Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $xyz=1$. Chứng minh $\sum \sqrt{\frac{x}{x+y}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}$

 

 


Pt nghiệm nguyên

04-02-2014 - 19:08

Chứng minh pt $x^2-y^2=k$ có nghiệm nguyên $\Leftrightarrow$ k $\not\equiv$ 2 (mod 4).


Tìm số chữ số

21-01-2014 - 17:56

Tìm số chữ số của $400^{400}.$