Đến nội dung


amy

Đăng ký: 08-01-2014
Offline Đăng nhập: 20-02-2017 - 20:35
***--

Chủ đề của tôi gửi

Đề thi tuyển sinh môn Toán Bình Định năm 2016 - 2017

19-06-2016 - 11:28

NaAVpiY.jpg


Đề thi tuyển sinh môn Toán chuyên Bình Định năm 2016 - 2017

10-06-2016 - 16:58

7von96q.jpg


$\left\{\begin{matrix} \frac{1}{...

16-04-2016 - 07:04

Tìm các số nguyên dương $x;y;z$ sao cho:

a) $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x} + \frac{4}{y} \leq 3 & \\ x+y=3 & \end{matrix}\right.$ 

 

b) $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x}+\frac{4}{y} + \frac{9}{z}=3 & \\ x+y+z\leq 12& \end{matrix}\right.$

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

31-03-2016 - 20:11

1. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng $\frac{4}{5}$ số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

2. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi lúc về bằng nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc.

3. Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu?


Cho tam giác nhọn ABC... Chứng minh $BH.BK+CH.CI=BC^2$

12-04-2015 - 10:56

Cho tam giác nhọn ABC, gọi $H$ là giao điểm của ba đường cao $AD, BK, CI$. CMR: $BH.BK+CH.CI=BC^2$