Đến nội dung


xdtt3

Đăng ký: 20-01-2014
Offline Đăng nhập: 20-05-2017 - 09:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC có :$\cot A+\cot B+\cot C=3\sqrt{3}$ chứ...

17-05-2014 - 18:38

Cho tam giác ABC có :$\cot A+\cot B+\cot C=3\sqrt{3}$

chứng minh tam giác ABC cân.

 

@MOD: chú ý cách đặt tiêu đề và việc gõ latex


chung minh dang thuc co dieu kien

26-03-2014 - 16:57

\frac{sin^{10}a}{m^{4}}+\frac{cos^{10}a}{n^4}=\frac{1}{(m+n)^{4}}


giải bất phương trình

16-02-2014 - 09:48

$\sqrt{7x^2+25x+19}-\sqrt{x^2-2x-35}\leq 7\sqrt{x+1}$


Chứng minh bất đẳng thức sau, biết a,b,c,d không âm, trong đó không có bất kì cặp 2 số...

24-01-2014 - 17:01

$\frac{a+b}{\sqrt{c^2+d^2}}+\frac{b+c}{\sqrt{a^2+d^2}}+\frac{c+d}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{a+d}{\sqrt{b^2+c^2}}\geq 4+\sqrt{2}$


Tìm min của biểu thức sau, biết a,b,c,d>0

20-01-2014 - 21:19

$\sum \frac{a+b}{\sqrt{a+b^2+c^3+d^4}}$