Đến nội dung


omg12

Đăng ký: 03-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-07-2014 - 10:39
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: So sánh: a) $A=\sqrt{12}+\sqrt{14}...

28-05-2014 - 08:06

So sánh:

a) $A=\sqrt{12}+\sqrt{14}$      $; $       $B=2\sqrt{13}$

 

b) $A=\sqrt[3]{12}+\sqrt[3]{14}$    $; $    $B=2\sqrt[3]{13}$

 

c) $A=\sqrt[3]{3+\sqrt[3]{3}}+\sqrt[3]{3-\sqrt[3]{3}}$         $; $          $B=2\sqrt[3]{3}$

 

d) $A=\frac{1}{1+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}+.....+\frac{1}{\sqrt{21}+\sqrt{23}}$   $; $      $B=1$

Câu d đề có thiếu ko bạn? Mình nghĩ phải thêm số hạng $\frac{1}{\sqrt{25}+\sqrt{27}}$