Đến nội dung


hoainamcx

Đăng ký: 13-03-2014
Offline Đăng nhập: 13-05-2018 - 01:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán về biến ngẫu rời rạc

11-06-2014 - 12:59

http://upfile.vn/6dfr/1212.jpg


x =$(a_{1},a_{2},a_{3})$; fx = $(a_{1...

02-06-2014 - 18:21

Cho ánh xạ f: $R^{3}$ -> $R^{2}$, xác định như sau:
Với mọi x =$(a_{1},a_{2},a_{3})$; fx = $(a_{1},a_{2})$
a, chứng minh rằng f là ánh xạ tuyến tính
b. Tìm kerf
c. tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở chính tắc của $R^{3}$ và  $R^{2}$. Viết biểu thức toạ độ của f dưới dạng ma trận


$\bigl(\begin{smallmatrix} 0 & b\\ a+b& 0...

31-05-2014 - 20:22

Cho M(R) là không gian vecto của các ma trân vuông cấp 2 và M có dạng: $\bigl(\begin{smallmatrix} 0 & b\\ a+b& 0 \end{smallmatrix}\bigr)$
a) CM M là một không gian vecto con của $M_{2x2}$ (R)
b) Tìm một cơ sở và tính số chiều của M


Với mọi x,y xác định tạo thành 1 tích phân đường loại 2 với miền là giao của 2 đường pa...

26-05-2014 - 19:14

Với mọi x,y xác định tạo thành 1 tích phân đường loại 2 với miền là giao của 2 đường parabol: $y=x^{2}$ và  $y=-x^{2}$ thì nó có luôn luôn bằng 0 ?


$\iint_D(x^{2}+y^{2}+1)dydx$

25-05-2014 - 23:05

$\iint_D(x^{2}+y^{2}+1)dydx$ với miền $D =(x,y) \in R|x^{2}+y^{2}-x\leq 0$

@Mrnhan: Khi gửi bài cần xem lại đề có đúng không :D

Gợi ý: Dùng tọa độ cực