Đến nội dung


saynoaha

Đăng ký: 09-08-2014
Offline Đăng nhập: 03-11-2015 - 16:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phương trình hàm nhân tính trên N

16-07-2015 - 11:11

Tìm tất cả các hàm f: N đến N thỏa mãn:
1) f tăng thực sự
2) f(mn) = f(m)f(n) với mọi m,n thuộc N*

3) f(2)=4


Cho dãy số nguyên $\left ( a_{n} \right )$ thỏa mãn...

29-04-2015 - 00:47

Chứng minh $\exists M\in Z$ để $M+4a_{n+1}a_{n}$ là số chính phương $\forall n\in N^{*}$


Cho hình chữ nhật ABCD. P là điểm thuộc tia đối tia CA sao cho \widehat{CBP...

16-08-2014 - 20:37

Cho hình chữ nhật fb2f85c88567f3c8ce9b799c7c54642d0c7b41f6511993d3c99719e38a6779073019dacd7178ddb9 là điểm thuộc tia đối tia 09acbb7d1da8aa3daff4c1ec8076713606974c64 sao cho baf95b81197cd092b3b6e221716412200f456b0d. Tính 71cd94762a80aeecd13cb718f5b5c072ece87f7e


Chứng minh rằng: AD,PE,FQ đồng quy.

09-08-2014 - 21:08

Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại D, E, F. AD cắt (I) tại M. MB, MC cắt (I) tại P, Q. Chứng minh rằng AD, PE, FQ đồng quy.