Đến nội dung


Huy Quang 127

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 17-02-2015 - 15:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho dẵy số a1, a2, a3, ... tìm Log2015(a2015) – Log2014(a2014)

20-12-2014 - 12:46

Cho a1, a2, a3, …. Là chuỗi số thực dương, sao cho:

1/ với tất các số nguyên dương m, n , chúng ta có amn = ama và

2/ Tồn tại một số thực B, sao cho với các số nguyên dương m < n , chúng ta có

 am < Ban  .

Tìm tất cả các giá trị có thể có của:   Log2015(a2015) – Log2014(a2014)   


Tìm giá trị nhỏ nhất

15-12-2014 - 23:30

Chín số nguyên dương phân biệt được bố trí trong vòng tròn sao cho, tích của 2 số không liền kề bất kỳ trong vòng tròn là bội số của a

và tích của 2 số liền kề bất kỳ không phải là bội số của a. Trong đó, a là một số nguyên dương cố định.

Tìm giá trị nhỏ nhất của a.


Tìm Log2015(n2015) - Log2014(n2014)

15-12-2014 - 23:24

Cho n1, n2, n3 , ... là dãy số thực dương, sao cho: 

+ Với tất cả các số nguyên dương a, b, chúng ta có nab = nanb , và 

+ Tồn tại một số thực R, sao cho với các số nguyên dương a < b, chúng ta có na < Rnb

Tìm tất cả các giá trị có thể có của Log2015(n2015) - Log2014(n2014)