Đến nội dung


PhuongThao411

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 15-01-2015 - 21:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ...

22-12-2014 - 20:17

c) goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=180o-goc NEF+goc BNE+goc ABC=180o-goc NEF+goc NBC=180o-goc FEM+goc NBC=90o+goc NME+goc NBC

   =360o-goc FEB-goc ABC-goc EMB+goc NBC=180o+goc AEF+goc NBA-goc EMB=180o+goc NAB+goc NBA-goc EMB

   =180o+goc NAB+goc NBA-goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

Ta co : goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

=> goc ANB+goc ACB=180o


Trong chủ đề: Chứng minh 4x=5y

11-12-2014 - 22:15

Từ đề bài => x7y+xy7+x5y3+x3y5+x2y6+x6y2+x4y4+y8=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4-x2y2+y4)+x3y3(x2+y2)+x2y2(x4+y4)+y4(x2+y2)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4+y4)+y2(x2+y2)(x4+y4)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy+y2=4.(x-y)(x+y)

=>y=4.(x-y)

=>5y=4x