Đến nội dung

hoangtunglam

hoangtunglam

Đăng ký: 24-01-2015
Offline Đăng nhập: 20-07-2015 - 21:46
-----

Tìm a;b biết hai phương trình có nghiệm nguyên.

02-06-2015 - 10:36

tìm a và b để

$(1)x^{2}+ax+b=0(2)x^{2}+(a+1)x+b+1=0$

có tất cả 4 nghiệm đều nguyên$


$\sqrt{x^{3}-x^{2}}+ \sqrt{x^{2}-x}=x^{2}$

24-05-2015 - 21:35

$\sqrt{x^{3}-x^{2}}+ \sqrt{x^{2}-x}=x^{2}$


Chứng minh rằng $\widehat{BCM}=\widehat{CBN}$

16-05-2015 - 16:23

Cho ΔABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tiếp tuyến tại B,C của (O) lần lượt tại S,T. BT cắt AC tại E, CS cắt AB tại F. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BE, CF. Chứng minh rằng $\widehat{BCM}=\widehat{CBN}$

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Với a,b là những số thực dương thoả mãn $a\leq b\leq 3$, $a+b...

15-05-2015 - 10:31

Với a,b là những số thực dương thoả mãn $a\leq b\leq 3$, $a+b\leq 5$. tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q= a^2(a+1) + b^2(b+1)$

 


Xét bộ 3 số (2,5,13) có tính chất : tích 2 số bất kì trừ 1 là bình phương đúng. Chứng m...

14-05-2015 - 22:42

ai giúp mình với tớ cảm ơn nhiều