Đến nội dung


chessknight

Đăng ký: 07-02-2015
Offline Đăng nhập: 09-05-2015 - 22:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng các đường cao của tam giác $AGE, $BDK$,...

17-02-2015 - 20:32

attachicon.gifUntitled.jpg


Ta có: BJ vuông góc với DK $\Leftrightarrow$ BD2-BK2=JD2-JK2

Cho em hỏi, chứng minh vuông góc dựa vào đâu mà biết anh hệ thức này vậy ạ!


Trong chủ đề: $\sum \frac{a^{2}}{b+c}...

12-02-2015 - 20:45

Áp dụng liên tiếp cauchy schwarz và AM GM ta có

$VT\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)}=\frac{a+b+c}{2}\geq \frac{3\sqrt{abc}}{2}$ (ĐPCM)