Đến nội dung


chessknight

Đăng ký: 07-02-2015
Offline Đăng nhập: 09-05-2015 - 22:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng $2a^2+\frac{1}{a^5+1}\geq 1$

07-02-2015 - 05:29

Chứng minh rằng với $a\geq 0$ ta có: $$S=2a^2+\frac{1}{a^5+1}\geq 1$$