Đến nội dung


Tung3071999

Đăng ký: 18-02-2015
Offline Đăng nhập: 18-03-2015 - 19:41
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

18-02-2015 - 22:15

ùm thế thì sửa hộ cái


Trong chủ đề: Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

18-02-2015 - 10:39

chả bít đúng ko

 

http://latex.codecog...;d^{2})=k^{2}>1

đpcm


Trong chủ đề: Chứng minh a2+b2+c2$\geq$4(a2b2+b2c2+c2a2)

18-02-2015 - 10:09

Dấu mũi tên là đẳng thức xảy ra khi c tăng lên giá trị đó đó

Mak cách đặt m,n,p kia ở trong cuốn Am-GM của anh Cẩn đó Kim