Đến nội dung


double T

Đăng ký: 18-04-2015
Offline Đăng nhập: 20-01-2016 - 00:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

\left\{\begin{matrix} x^3=3x+y+4 \\ y^3=3y+z-...

28-12-2015 - 19:25

\left\{\begin{matrix}
x^3=3x+y+4  \\ 
y^3=3y+z-6&  \\ 
z^3=12z-x+18  
\end{matrix}\right.