Đến nội dung


QQspeed22

Đăng ký: 18-10-2015
Offline Đăng nhập: 10-03-2019 - 20:43
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số dư phép chia 3.6.9.12.15....999 cho 212068

28-11-2015 - 20:58

Tìm số dư phép chia 3.6.9.12.15....999 cho 212068


$\sqrt{a + (b - c)^2} + \sqrt{b + (c - a)^2} +...

21-11-2015 - 06:17

Cho a,b,c > 0 thỏa a + b + c = 1 . Cmr

$\sqrt{a + (b - c)^2} + \sqrt{b + (c - a)^2} + \sqrt{c + (a - b)^2} \geq \sqrt{3}$


$\sum \frac{a^{n}}{b + c} \geq \...

17-11-2015 - 21:12

Cho a,b,c > 0 và n $\geq 2$ và n $\in N$ . Chứng minh rằng

$\frac{a^n}{b + c} + \frac{b^n}{a + c} + \frac{c^n}{a + b} \geq \frac{3}{2}(\frac{a + b + c}{3})^{n - 1}$