Đến nội dung


gundam9a

Đăng ký: 09-11-2015
Offline Đăng nhập: 23-04-2017 - 21:04
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vecto

06-11-2016 - 11:48

Bài 1: Cho $\underset{MA}{\rightarrow}$.$\underset{MB}{\rightarrow}$=k với A ; B là điểm cố định, k không đổi tìm quỹ tích điểm M.

Bài 2: Cho $\underset{MA}{\rightarrow}$.$\underset{AB}{\rightarrow}$=k với A ; B là điểm cố định, k không đổi tìm quỹ tích điểm M.


Tính $A=a^2+b^2$

30-05-2016 - 19:29

Cho $a,b\epsilon \mathbb{R}$ thỏa mãn

        $a^{3}-3ab^{2}=20$

        $b^{3}-3a^2b=15$

Tính $A=a^2+b^2$


$A=(x+y+z)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y...

17-05-2016 - 18:17

Cho $a,b,c\epsilon R$ thỏa mãn 1$1\leq a,b,c\leq 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$A=(x+y+z)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})$


$\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+...

10-05-2016 - 18:53

Cho $0\leq a,b,c\leq 3$ thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$ Chứng minh:

$\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+\frac{1}{2-c}\geq 3$


Tính $xy+\frac{1}{xy}$

10-04-2016 - 15:39

Cho $x+\frac{1}{x}=3$

        $y+\frac{1}{y}=5$

Tính $xy+\frac{1}{xy}$