Đến nội dung


hoaichung01

Đăng ký: 18-11-2015
Offline Đăng nhập: 05-01-2018 - 21:38
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm K nhỏ nhất

25-03-2017 - 15:42

$S=\left \{ 1;2;...;2016 \right \}$  Tìm k nhỏ nhất thỏa mãn mọi tập hợp con k phần tử của S luôn tồn tại a và b sao cho $ab \vdots (a+b)$


Chứng minh LM,EF , BC đồng quy

03-01-2017 - 22:13

Đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC tx BC , CA , AB tại D, E,F. AD giao (I) tại P , tiếp tuyến tại P cắt CA , AB tại Q , R . G là một điểm nằm trên AD . QG , RG cắt (I) tại L, M . Chứng minh LM , EF , BC đồng quy


Chứng minh AD vuông góc với ST

02-01-2017 - 17:16

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) ngoại tiếp (I) , IB , IC cắt (O) tại M,N . P,Q thuộc tia đối của BC , CB sao cho BP=BA , CQ=CA .K, L lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp NBP , MCQ .BL cắt CK tại D . Đường tròn bàng tiếp góc A cắt (O) tại S , T . Chứng minh AD vuông góc ST


CMR: $6(a^{3}+b^{3}+c^{3})\geq 18abc+(\su...

25-09-2016 - 12:57

Cho $a,b,c > 0$. Chứng minh rằng: 

$6(a^{3}+b^{3}+c^{3})\geq 18abc+(\sum \sqrt[3]{a(b-c)^{2}})^{2}$


f(x-f(y))=f(x)+xf(y)+f(f(y)

09-09-2016 - 21:55

$f:R\rightarrow R$

$f(x-f(y))=f(x)+xf(y)+f(f(y))$ $\forall x,y\in R$