Đến nội dung


dungxibo123

Đăng ký: 31-12-2015
Offline Đăng nhập: 07-05-2019 - 15:42
***--

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{a^4}{b^3+c^3}$

22-09-2018 - 10:15

Cho $a,b,c>0$

Chứng minh
$\sum \frac{a^4}{b^3+c^3} \geq \frac{a+b+c}{2}$


Tìm min $T=ab$

12-09-2018 - 09:01

Cho $a,b$ là $2$ số thực khác $0$. sao cho hệ sau chỉ có duy nhất bộ nghiệm $(x_0;y_0)$
 

$\left\{\begin{matrix} x=y^2+b\\y=x^2+a \end{matrix}\right.$

a)tính $x_0y_0$
b)tìm min của $T=ab$


$\sum \sqrt[n]{\frac{a^2+bc}{a(b+c)}}...

04-09-2018 - 09:26

cho $a,b,c > 0$ và $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ tìm giá trị nhỏ nhất của

$P= \sum \sqrt[n]{\frac{a^2+bc}{a(b+c)}}$


Tìm giá trị nhỏ nhất của $n$

18-08-2018 - 21:58

Xét tất cả các tập hợp $ X={a_1,a_2,...,a_n} \subset \mathbb{N}^* $ với $ n \in \mathbb{N}^*$ có tính chất: khi ta bỏ một phần tử bất kỳ trong X thì tập còn lại có thể phân hoạch thành hai tập con khác rỗng sao cho tổng tất cả các phần tử trong mỗi tập con đó bằng nhau. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của $n$


Chứng minh $\left \lfloor u_n^2 \right \rfloor = n$

14-08-2018 - 11:04

Cho dãy $(u_n)$ thỏa:

$\left\{\begin{matrix} u_1=1\\ u_{n+1}=\frac{u_n}{n}+\frac{n}{u_n} \end{matrix}\right.$

chứng minh rằng  $\left \lfloor u_n^2 \right \rfloor = n$
(Khánh Hòa 2016-2017)