Đến nội dung


nganha2001

Đăng ký: 18-02-2016
Offline Đăng nhập: 09-08-2018 - 19:46
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m để giá trị lớn nhất đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn

25-07-2018 - 20:05

Cho hàm số $f\left ( x \right )= \frac{x-m^{2}+m}{x+1}$ với m là tham số thực.

Tìm tất cả các giá trị tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $g\left ( x \right )= \left | f\left ( x \right ) \right |$ trên đoạn [1;2] đạt giá trị nhỏ nhất.


tìm tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức vecto

09-10-2016 - 15:30

cho tứ giác ABCD, tìm tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: 

   $\left | \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}\right |=\left | 3\overrightarrow{MA} \right |$


Giải Phương trình: $\sqrt{2x-1} + \sqrt{3x^{3}-...

25-09-2016 - 08:21

Giải Phương trình:

$\sqrt{2x-1} + \sqrt{3x^{3}-2}=\frac{3x^{2}+2x-1}{2}+\left | x-1 \right |$


$12\sqrt{x^{3}+7x}=x^{2}+8x+15$

25-09-2016 - 08:18

Giải pt

$12\sqrt{x^{3}+7x}=x^{2}+8x+15$


muối làm quì tím hóa xanh, hóa đỏ

09-09-2016 - 21:32

Các muối như thế nào làm quì tím hóa xanh, hóa đỏ?