Đến nội dung


ThuThao36

Đăng ký: 07-03-2016
Offline Đăng nhập: 26-01-2019 - 22:25
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\int \frac{(4x+3)dx}{(x^{2}-2x-4)\sqrt...

13-01-2019 - 22:25

Tính $\int \frac{(4x+3)dx}{(x^{2}-2x-4)\sqrt{3x^{2}-6x+5}}$


Hàm số $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)....(x-2018)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

07-01-2019 - 16:19

Hàm số $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)....(x-2018)$ có bao nhiêu điểm cực đại?


$P=log{_{3a}}^{b}+log{_{b}}^...

22-12-2018 - 23:31

Cho các số thực a,b thay đổi, thỏa mãn $a> \frac{1}{3}, b> 1$. Khi biểu thức $P=log{_{3a}}^{b}+log{_{b}}^{(a^{4}-9a^{2}+81)}$ đạt giá trị nhỏ nhất thì tổng a+b là ?


$4cosx-3sinx=(m^{3}-4m+3)x+m-4$

22-12-2018 - 23:20

Có tất cả bao nhiêu tham số m ($m\in R$) đề phương trình sau vô nghiệm với ẩn x, $x\in R$

$4cosx-3sinx=(m^{3}-4m+3)x+m-4$


$\left\{\begin{matrix} (1+4^{x-y})5^{...

28-10-2018 - 20:48

$\left\{\begin{matrix} (1+4^{x-y})5^{1-x+y}=1+3^{x-y+2}\\ (x^{2}-3y)\sqrt{y-\frac{1}{x}}=1-2y \end{matrix}\right.$

Dùng hàm số mà không biết làm sao  :ohmy: