Đến nội dung


Linh Mieu

Đăng ký: 07-07-2016
Offline Đăng nhập: 31-08-2016 - 20:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giá trị lớn nhất của hàm số

23-08-2016 - 19:51

Tìm tất cả các giá trị của m>1 để giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=(2.cănx +m)/(căn(x+1)) trên đoạn [0,4] không lớn hơn 3

Viết phương trình đường thẳng AD

13-07-2016 - 10:33

Cho hình chữ nhật ABCD có AC=2BC. Phương trình AC: căn3.x-y-căn3=0. G là trọng tâm của tam giác ACD. H(2,2/căn3) là trực tâm tam giác ABG. Viết phương trình đường thẳng AD.

Tìm tọa độ A

13-07-2016 - 10:28

Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm BC, N thuộc AC sao cho AC=4NA. N nằm trên d:3x+y+4=0. MD:x-1=0. Khoảng cách từ A đến MD là 4.hoành độ điểm N âm. Tìm A.

Tìm tọa độ A,B,C

07-07-2016 - 20:46

Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn $(x-1)^2+(y-1)^2=4$ tâm I. D(6,-2) là giao của AI và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. BC đi qua M(3,1). Tìm A,B,C.


Viết phương trình đường thẳng

07-07-2016 - 14:31

Cho tam giác ABC có tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là d:3x-4y+14=0.Đường cao của tam giác ABC kẻ từ B là 2x-y+1=0. hình.chiếu của C lên AB là C'(-12/5,-4/5). Viết phương trình đường thẳng BC.