Đến nội dung


nh0znoisung

Đăng ký: 12-08-2016
Offline Đăng nhập: 05-05-2018 - 16:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh 3 đường tròn đồng trục

22-09-2017 - 13:07

Cho tam giác $ABC$, đường tròn ngoại tiếp $(O)$. Trên đường thẳng $AB$ lấy các điểm $D,E$, trên đường thẳng $AC$ lấy các điểm $F,G$ sao cho: %\frac{\overline{BD}}{\overline{BE}}=\frac{\overline{CF}}{\overline{CG}}=k$ $(k<0)$. Chứng minh các đường tròn $(ABC),(ADF),(AEG)$ là 3 đường tròn đồng trục


Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$

24-08-2017 - 22:06

Cho tam giác vuông $ABC$ vuông tại $A$ có đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc với  $AB,BC,CA$ lần lượt tại $P,Q,R$. Đường cao $AH$ cùa tam giác $ABC$ cắt $PQ$ tại $N$. $K$ là trung điểm của $AC$. $IK$ cắt $AB$ tại $M$. 

Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$.


Chứng minh rằng $CN$ vuông góc với $PQ$

22-08-2017 - 21:03

Cho tam giác vuông $ABC$ vuông tại $A$ có đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc với  $AB,BC,CA$ lần lượt tại $P,Q,R$. Đường cao $AH$ cùa tam giác $ABC$ cắt $PQ$ tại $N$. $K$ là trung điểm của $AC$. $IK$ cắt $AB$ tại $M$. 

Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$.


Chứng minh rằng $AT$ vuông góc với $HX$

21-06-2017 - 13:23

Cho tam giác $ABC$ nhọn,nội tiếp đường tròn $(O)$.$AX$ là đường kính. Các đường cao $BE,CF$ đồng quy tại $H$.$EF$ cắt $BC$ tại $T$. Chứng minh rằng $AT$ vuông góc với $HX$


Chứng minh đường tròn $(H)$ đi qua điểm $N$

31-05-2017 - 17:49

Cho 2 đường tròn $(I),(K)$ không trùng nhau và tiếp xúc trong với nhau tại $N$. Gọi đường tròn $(H)$ sao cho $(H)$ trực giao với cả hai đường tròn $(I) và (K)$.Chứng minh đường tròn $(H)$ đi qua điểm $N$.