Đến nội dung


Kiratran

Đăng ký: 29-08-2016
Offline Đăng nhập: 02-03-2022 - 17:26
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}+...

26-04-2018 - 12:27

Cho $a,b,c$ thực dương $\frac{1}{a^2}=\frac{2}{b^2}+\frac{2}{c^2}$

Tìm GTNN : $\frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}+ \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$


tam giác $ABC$ ,$M$ là trung điểm của $BC$,$ K$...

17-04-2018 - 19:02

tam giác $ABC$ ,$M$ là trung điểm của $BC$,$ K$ là hình chiếu của $A$ lên $BC$, $AK$ cắt đường tròn ngoại tiếp $ABC$ tại $D(-2,-6)$. pt $BC: x+y+6=0$, pt $AM: 11x-13y-42=0$. Tìm tọa độ $A,B,C$


tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$

17-04-2018 - 18:50

tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. phân giác trong $\angle AHC$ có pt $x-2y=0$. $M(-3,6)$ thuộc $AB$, $P(0,5)$ thuộc đường thẳng $BC$ và $B$ thuộc đường thẳng $5x+2y=0$. Tìm tọa độ $A$


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ vuông cân tại $B$

17-04-2018 - 18:11

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ vuông cân tại $B$. $SA$ vuông góc với mặt đáy $(ABC)$. $AB=a\sqrt{2}, SB=3a\sqrt{2}$. $M$ là trung điểm  $SC$. tính khoảng cách $M$ đến mặt phẳng $(ABM)$


hình vuông $ABCD$, , $E$ trung điểm $AD$ , $H(\...

15-04-2018 - 13:21

hình vuông $ABCD$, , $E$ trung điểm $AD$ , $H(\frac{11}{5},\frac{-2}{5})$ hình chiếu của $B$ lên $CE$. $M(\frac{3}{5},\frac{-6}{5})$ là trung điểm của $BH$. tìm tọa độ các đỉnh hình vuông , biết $A$ có hoành độ âm