Đến nội dung


anhtuan962002

Đăng ký: 17-10-2016
Offline Đăng nhập: 28-03-2019 - 14:47
*----

Chủ đề của tôi gửi

tìm $m$ để đường cong $y=x^{3}-3x^{2}+(2m-2)x+m-3...

17-03-2019 - 16:21

tìm $m$ để đường cong $y=x^{3}-3x^{2}+(2m-2)x+m-3$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $x_{1},x_{2},x_{3}$ thỏa mãn:

$x_{1}<-1<x_{2}<x_{3}$


Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: $y=5\left | cosx+sinx \rig...

31-12-2018 - 12:41

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

$y=5\left | cosx+sinx \right |+\left | 7cosx+sinx \right |$


$y=e^{-x^{2}}$ thỏa mãn hệ thức : $y^{(n)}...

25-11-2018 - 11:54

Chứng minh rằng:  hàm số $y=e^{-x^{2}}$ thỏa mãn hệ thức : $y^{(n)}+2xy^{(n-1)}+2(n-1)y^{(n-2)}=0$


$\left [ f(ax+b) \right ]^{(n)}=a^{n}f^{(n)...

25-11-2018 - 11:40

Chứng minh rằng nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp n thì: 

$\left [ f(ax+b) \right ]^{(n)}=a^{n}f^{(n)}(ax+b)$


$\lim_{n \to +\infty }\sum_{k=1}^{n...

30-09-2018 - 17:48

Cho $(u_{n}):\left\{\begin{matrix} u_{1}=a>1\\ u_{n+1}=u_{n}^{2}, n\geq 1 \end{matrix}\right.$ Tính 

$\lim_{n \to +\infty }\sum_{k=1}^{n}\frac{u_{k}}{u_{k+1}-1}$