Đến nội dung


Laura Chen

Đăng ký: 20-06-2017
Offline Đăng nhập: 09-12-2017 - 05:48
-----

#692421 $Cho \frac{3}{2}x^{2} + y^{2...

Gửi bởi Laura Chen trong 05-09-2017 - 16:31

$Cho \frac{3}{2}x^{2} + y^{2} + z^{2} + yz = 1. Tim GTLN cua x+y+z$